Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inside right /,insaid'rait/  

  • (thể thao)
    hữu biên (bóng đá)