Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inside lane /,insaid'lein/  

  • làn đường [xe] chạy chậm