Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inseparable /in'seprəbl/  

 • Tính từ
  không thể tách rời được
  rights are inseparable from duties
  quyền lợi không thể tách rời nhiệm vụ
  inseparable friends
  những người bạn không thể rời nhau

  * Các từ tương tự:
  inseparableness