Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

insaneness /in'seinnis/  

  • Danh từ
    bệnh điên, sự điên cuồng, sự mất trí