Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inorganic /,inɔ:'gænik/  

 • Tính từ
  (hóa học) vô cơ
  (nghĩa bóng) nhân tạo
  an inorganic form of society
  một hình thái xã hội nhân tạo

  * Các từ tương tự:
  inorganic chemistry, inorganically