Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inopportuneness /in'ɔpətju:nnis/  

  • Danh từ
    tính không thích hợp, tính không đúng lúc, tính lạc lõng