Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inopportunely /,in'ɒpətju:nli/  

  • Phó từ
    [một cách] không đúng lúc
    arrive inopportunely
    đến không đúng lúc