Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inoperativeness /in'ɔpərətivnis/  

  • Danh từ
    sự không chạy, sự không làm việc, sự không sản xuất
    tính không có hiệu quả