Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inoculation /i,nɒkjʊ'lei∫n/  

  • Danh từ
    sự tiêm chủng
    mũi tiêm chủng
    được tiêm chủng phòng dịch tả và bệnh sốt vàng