Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

innovate /'inəveit/  

  • Động từ
    đổi mới, canh tân