Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

innocence /inəsns/  

  • Danh từ
    sự vô tội
    sự trong trắng
    sự ngây thơ