Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inner-directed /'inədi'rektid/  

  • Tính từ
    không bị ảnh hưởng ngoài chi phối, do quan điểm của bản thân chi phối