Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • săm xe, ruột xe