Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inner product /'inə'prɔdʌkt/  

  • Danh từ
    (toán học) tích trong