Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inner point /'inə'pɔint/  

  • Danh từ
    (toán học) điểm trong