Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inner multiplication /'inəmʌltipli'keiʃn/  

  • Danh từ
    (toán học) phép nhân trong