Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inner man /,inə'mæn/  

  • ([giống] cái inner woman)
    tâm hồn (của ai)
    (nói đùa) sự thèm ăn