Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inner circle /,inə'sɜ:kl/  

  • Danh từ
    nhóm giật dây (trong một tổ chức)