Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

iniquitousness /i'nikwitəsnis/  

  • Danh từ ((như) iniquity)
    tính chất trái với đạo lý; tính chất tội lỗi
    tính chất hết sức bất công