Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

iniquitously /i'nikwitəsli/  

  • Phó từ
    [một cách] bất công
    [một cách] quá đáng