Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inhibitor /in'hibitə/  

  • Danh từ
    (hoá học) chất ức chế
    (như) inhibiter

    * Các từ tương tự:
    inhibitory