Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inhibitive /in'hibitiv/  

  • Tính từ
    để ngăn chặn, để hạn chế, để kiềm chế
    để ngăn cấm, để cấm