Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inhibiter /in'hibitə/  

  • Danh từ
    người ngăn chặn, người hạn chế, người kiềm chế
    người ngăn cấm, người cấm