Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inhibitable /in'hibitəbl/  

  • Tính từ
    có thể ngăn chặn được, có thể hạn chế được; có thể kiềm chế được
    có thể ngăn cấm được, có thể cấm được