Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inharmonious /,inhɑ:'məʊniəs/  

  • Tính từ
    không hài hòa

    * Các từ tương tự:
    inharmoniously, inharmoniousness