Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  ăn vào, nuốt
  hấp thụ, tiếp nhận
  ingest information
  tiếp nhận thông tin

  * Các từ tương tự:
  ingesta, ingestible, ingestion, ingestive