Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

infrequent /in'fri:kwənt/  

 • Tính từ
  hiếm khi xảy ra, không thường xuyên
  infrequent visits
  những cuộc viếng thăm không thường xuyên

  * Các từ tương tự:
  infrequently