Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

infrastructure /,infrə'strʌkt∫ə[r]/  

  • Danh từ
    cơ sở hạ tầng