Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inflatable /in'fleitəbl/  

  • Tính từ
    có thể thổi phồng, có thể bơm phồng
    an inflatable dinghy
    chiếc xuồng cứu hộ có thể bơm phồng lên