Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inflammation /,inflə'mei∫n/  

  • Danh từ
    (y học)
    viêm
    an inflammation of the lungs
    viêm phổi