Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    khích động
    bài nói khích động sự giận dữ của đám đông

    * Các từ tương tự:
    inflamed, inflamer