Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

infinitesimalness /'infinitesi'mæliti/  

  • Danh từ
    tính chất rất nhỏ, tính chất vô cùng nhỏ