Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

infinitesimally /infini'tesiməli/  

  • Phó từ
    [ một cách] cực nhỏ