Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

infiltrator /'infiltreitə[r]/  

  • Danh từ
    người cài vào