Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

infectivity /in'fekʃəsnis/  

  • Danh từ
    tính lây, tính nhiễm
    (y học) tính nhiễm trùng; tính lây nhiễm
    tính dễ lan truyền, tính dễ lây