Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

infective /in'fekʃəs/  

 • Tính từ
  lây, nhiễm
  (y học) nhiễm trùng; lây nhiễm
  bệnh nhiễm trùng
  lan truyền (tình cảm...), dễ lây
  tiếng cười dễ lây

  * Các từ tương tự:
  infectiveness