Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

infection /in'fek∫ən/  

 • Danh từ
  sự nhiễm khuẩn
  (thường nghĩa xấu) sự tiêm nhiễm
  sự tiêm nhiễm những tư tưởng nguy hiểm vào giới trẻ
  bệnh lây nhiễm
  a waterborne (airborne) infection
  bệnh lây nhiễm qua nước (không khí)