Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

infanticidal /infænti'saidəl/  

  • Tính từ
    (thuộc) tội giết trẻ con