Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

infanthood /'infənthud/  

  • Danh từ
    tuổi thơ ấu; thời kỳ thơ ấu, thời kỳ còn ãm ngửa