Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (sử học) công chúa cả (không nối ngôi ở Tây-ban-nha, Bồ-ddào-nha)