Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

infant school /'infənt,sku:l/  

  • trường mẫu giáo