Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

infant prodigy /,infəntri'prɒdidʒi/  

  • thần đồng