Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inexpressibles /iniks'presəblz/  

  • danh từ số nhiều-(đùa cợt) quần