Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inexplicableness /ineksplikə'biliti/  

  • Danh từ
    tính không thể giải nghĩa được, tính không thể giải thích được