Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inexorably /in'eksərəbli/  

  • Phó từ
    [một cách] không lay chuyển được