Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inexorability /in,eksərə'biləti/  

  • Danh từ
    sự không lay chuyển được