Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inedible /in'edibl/  

  • Tính từ
    không ăn được (vì độc…)