Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

industriously /in'dʌstriəsli/  

  • Phó từ
    [một cách] cần cù, siêng năng