Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • cảm sinh, cảm ứng

    * Các từ tương tự:
    Induced expenditure