Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

indoors /'indɔ:z/  

  • Phó từ
    ở nhà
    kept indoors all week by bad weather
    ở nhà suốt tuần vì thời tiết xấu